ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
(NATIONAL LABOUR INFORMATION CENTER)

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จำแนกตามหลักสูตร รายไตรมาส (5 อันดับสูงสุด)

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน (e-Services)