Mobile Application (SMART LABOUR 3)

SMART LABOUR 3

   

     กระทรวงแรงงาน เพิ่มช่องทางการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้างและประชาชน เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน "Smart Labour 3" ท่านจะสามารถใช้บริการด้านแรงงานบนมือถือ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ภายใต้ชื่อ “Smart Labour 3” (Smart Labour Version 3) เป็นการให้บริการด้านแรงงานแบบบูรณาการระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android) โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้บริการทุกระบบ (Single Sign On) และพร้อมเปิดบริการให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “Smart Labour 3” ผ่าน Google Play ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และผ่าน App Store ของระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และผ่านศูนย์กลางแอพพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยแอพพลิเคชันมีบริการ ดังนี้ 

  • บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 
  • บริการรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว (DOE Help Me)
  • แจ้งเตือนส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 
  • ค้นหาข้อมูลและตำแหน่งโรงพยาบาลผู้ประกันตน 
  • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40
  • บริการตรวจสอบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

mobile aapp