ก.แรงงาน ประชุม คกก. ที่ปรึกษาปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
วันที่: July 5, 2019

         วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณานิยามอาชีพสาขาการผลิตทางเภสัชกรรม สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม

-------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

5 กรกฎาคม 2562