ก.แรงงาน ร่วมหารือแนวทางการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
วันที่: September 7, 2017

           วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการนำเสนอผลการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

--------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

๖ กันยายน ๒๕๖๐