ก.แรงงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
วันที่: July 8, 2019

         วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสมาคมฯ ที่เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน จากนั้นได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาคประมงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ในวันที่ 30 กันยายน 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2562 และการแก้ไขปัญหาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงตามระบบ MOU เป็นต้น 

++++++++++++++++++++++++

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

5 กรกฎาคม 2562/