จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย

Body: 

จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย เดือน ตุลาคม ปี 2560 พบว่า พิสูจน์สัญชาติมีจำนวนมากที่สุด 1,106,131 คน รองลงคือ นำเข้า MOU มี 517,203 คน ชั่วคราว ทั่วไป 103,616 คน ชนกลุ่มน้อย 59,439 คน ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายอื่น ๆ 45,399 คน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 16,266 คน และ ตลอดชีพ 241 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน ตุลาคม ปี 2560

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย เดือน ตุลาคม ปี 2560 พบว่า พิสูจน์สัญชาติมีจำนวนมากที่สุด 1,106,131 คน  รองลงคือ นำเข้า MOU มี 517,203 คน ชั่วคราว ทั่วไป 103,616 คน ชนกลุ่มน้อย 59,439 คน ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายอื่น ๆ 45,399 คน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 16,266 คน และ ตลอดชีพ 241 คน  แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน ตุลาคม ปี 2560