จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย

Body: 

จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย เดือน สิงหาคม ปี 2560 พบว่า พิสูจน์สัญชาติมีจำนวนมากที่สุด 948,709 คน รองลงคือ นำเข้า MOU มี 446,788 คน ชั่วคราว ทั่วไป 101,454 คน ชนกลุ่มน้อย 56,339 คน ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายอื่น ๆ 44,765 คน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 14,973 คน และ ตลอดชีพ 241 คน

 

แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน สิงหาคม ปี 2560

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลืออยู่ในประเทศไทย เดือน สิงหาคม ปี 2560 พบว่า พิสูจน์สัญชาติมีจำนวนมากที่สุด 948,709 คน  รองลงคือ นำเข้า MOU มี 446,788 คน ชั่วคราว ทั่วไป 101,454 คน ชนกลุ่มน้อย 56,339 คน ส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายอื่น ๆ 44,765 คน คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล 14,973 คน และ ตลอดชีพ 241 คน