จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา

Body: 

   จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 932 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 559 คน ระดับปริญญาตรี 164 คน ระดับปวส. 106 คน ระดับปวช. 74 คน ระดับอนุปริญญา 11 คน ไม่จำกัดวุฒิ 9 คน ระดับปวท. 6 คน และฝึกอาชีพระยะสั้น (คอมพิวเตอร์) 1 คน ตามลำดับ
แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 932 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 559 คน ระดับปริญญาตรี 164 คน ระดับปวส. 106 คน ระดับปวช. 74 คน ระดับอนุปริญญา 11 คน ไม่จำกัดวุฒิ 9 คน ระดับปวท. 6 คน และฝึกอาชีพระยะสั้น (คอมพิวเตอร์) 1 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน