จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 1541 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 962 คน ระดับปริญญาตรี 284 คน ระดับปวส. 192 คน ระดับปวช. 128 คน ระดับอนุปริญญา 15 คน ไม่จำกัดวุฒิ 13 คน ระดับปวท. 6 คน และฝึกอาชีพระยะสั้น (คอมพิวเตอร์) 1 คน ตามลำดับ
แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 1541 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 962 คน ระดับปริญญาตรี 284 คน ระดับปวส. 192 คน ระดับปวช. 128 คน ระดับอนุปริญญา 15 คน ไม่จำกัดวุฒิ 13 คน ระดับปวท. 6 คน และฝึกอาชีพระยะสั้น (คอมพิวเตอร์) 1 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน