จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม ปี 2561
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4,604 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  7,187 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  3,343 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 3,274 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 1,677 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 3,236 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 81 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก  0 คน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม ปี 2561 จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4,604 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  7,187 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  3,343 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 3,274 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 1,677 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 3,236 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 81 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก  0 คน