จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ปี 2562
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4,702 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  8,064 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  3,525 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 3,224 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญญา 1,636 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 2,952 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 106  คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก 2 คน

แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

 

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ปี 2562 จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4,702 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา 8,064 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช. 3,525 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 3,224 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญญา 1,636 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 2,952 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 106 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก 2 คน