จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ปี 2562
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 3,614 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  6,251 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  2,420 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 2,279 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 1,116 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 1,871 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 45  คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก 18  คน

แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

 

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ปี 2562 จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 3,614 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา 6,251 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช. 2,420 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 2,279 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 1,116 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 1,871 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 45 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก 18 คน