จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ปี 2562
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,657 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  9,990 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  4,674 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 4,206 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 2,090 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 3,252 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 181 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก  24 คน

แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษาข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ปี 2562 จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,657 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  9,990 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  4,674 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 4,206 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 2,090 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 3,252 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 181 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก  24 คน