จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี 2561
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4,056 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  6,597 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  2,929 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 2,862 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 1,460 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 2,456 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 67 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก  2 คน

แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ปี 2561 จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4,056 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  6,597 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  2,929 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 2,862 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 1,460 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 2,456 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 67 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก  2 คน