จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,618 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  11,384 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  4,389 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 4,266 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 3,179 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 4,490 คน
จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 184 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก  6 คน

แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,618 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับมัธยมศึกษา  11,384 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวช.  4,389 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปวส. 4,266 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับอนุปริญา 3,179 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาตรี 4,490 คน จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาโท 184 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานตามระดับปริญญาเอก  6 คน