จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา
เดือน สิงหาคม ปี 2560 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 10,474 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,997 คน ระดับปวช. 4,345 คน ระดับปวส. 4,291 คน  ระดับปริญญาตรี 3,824 คน ระดับอนุปริญญา 2,275 คน ระดับปริญญาโท 54 คน และระดับปริญญาเอก 17 คน ตามลำดับ

แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา เดือน สิงหาคม ปี 2560 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 10,474 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,997 คน ระดับปวช. 4,345 คน ระดับปวส. 4,291 คน  ระดับปริญญาตรี 3,824 คน ระดับอนุปริญญา 2,275 คน ระดับปริญญาโท 54 คน และระดับปริญญาเอก 17 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน