จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษาเดือน ตุลาคม ปี 2560 พบว่าระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 16,291 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4,078 คน ระดับปวส.3,265 คน ระดับปวช.3,243 คน ระดับปริญญาตรี 2,751 คน ระดับอนุปริญญา 1,620 คน ระดับปริญญาโท 62 คน และระดับปริญญาเอก 27 คน ตามลำดับ

แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษาเดือน ตุลาคม ปี 2560 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 16,291 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 4,078 คน ระดับปวส. 3,265 คน ระดับปวช. 3,243 คน ระดับปริญญาตรี 2,751 คน ระดับอนุปริญญา 1,620 คน ระดับปริญญาโท 62 คน และระดับปริญญาเอก 27 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน