จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษาเดือน มกราคม ปี 2561 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 13,208 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 7,091 คน ระดับปวส. 6,878 คน  ระดับปวช. 6,560 คน ระดับปริญญาตรี 6,318 คน ระดับอนุปริญญา 3,614 คน ระดับปริญญาโท 173 คน และระดับปริญญาเอก 7 คน ตามลำดับ

แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษาเดือน มกราคม ปี 2561 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 13,208 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 7,091 คน ระดับปวส. 6,878 คน ระดับปวช. 6,560 คน ระดับปริญญาตรี 6,318 คน ระดับอนุปริญญา 3,614 คน ระดับปริญญาโท 173 คน และระดับปริญญาเอก 7 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน