จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก เดือน เดือน มกราคม ปี 2561 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 18,276 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 10,987 คน  กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 3,029 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,480 คน และก่อสร้าง 1721 คน ตามลำดับ

แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก เดือน มกราคม ปี 2561 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 18,276 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 10,987 คน กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 3,029 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,480 คน และก่อสร้าง 1721 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน