จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกเดือน ตุลาคม ปี 2560 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 17,900 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 5,752 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,410 คน การก่อสร้าง 1,218 คน และประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 917 คน ตามลำดับ

แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก เดือน ตุลาคม ปี 2560 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 17,900 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 5,752 คน ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,410 คนการก่อสร้าง 1,218 คน และประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 917 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน