จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
เดือน สิงหาคม ปี 2560 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 12,521 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 8,007 คน  ประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,359 คน การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2,029 คน และข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,160 คน ตามลำดับ

แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก เดือน สิงหาคม ปี 2560 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 12,521 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 8,007 คน ประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,359 คน การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2,029 คน และข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,160 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน