จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสากรรม 5 อันดับแรก

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  ณ เดือน กรกฏาคม ปี 2561
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 9,060 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 6,113 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,722  คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 1,323  คน
และจำนวนความต้องการแรงงานประเภท ก่อสร้าง จำนวน 860 คน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  ณ เดือน กรกฏาคม ปี 2561 จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 9,060 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 6,113 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,722 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 1,323 คน และจำนวนความต้องการแรงงานประเภท ก่อสร้าง จำนวน 860 คน