จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ณ เดือน กันยายน ปี 2562

จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 6,775  คน

จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน  4,191  คน

จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 3,698 คน

จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,207 คน

จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน  989 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ณ เดือน กันยายน ปี 2562 จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 6,775 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 4,191 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 3,698 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,207 คน และจำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 989 คน