จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ณ เดือน กรกฎาคม ปี 2562
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 8,716 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 6,027 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 4,968 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,913 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน  1,847 คน 

แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ณ เดือน กรกฎาคม ปี2562 จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 8,716 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 6,027 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 4,968 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,913 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 1,847 คน