จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  ณ เดือน มิถุนายน ปี 2562
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 11,122  คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 8,195 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 4,842 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน  2,866 คน
และ จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขนส่งและสถานเก็บสินค้า จำนวน  2,078 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ณ เดือน มิถุนายน ปี 2562 จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 11,122 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 8,195 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 4,842 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 2,866 คน และ จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขนส่งและสถานเก็บสินค้า จำนวน 2,078 คน