จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 13,259  คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 9,069 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน  1,960 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน  3,663 คน
และจำนวนความต้องการแรงงานประเภท ก่อสร้าง จำนวน 1,827 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 13,259 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 9,069 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 1,960 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 3,663 คน และจำนวนความต้องการแรงงานประเภท ก่อสร้าง จำนวน 1,827 คน