จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม

Body: 

จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก  ณ เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 10,082  คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 6,831 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน  1,558 คน
จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน  1,176 คน
และจำนวนความต้องการแรงงานประเภท ก่อสร้าง จำนวน 904 คน

แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน กองบริหารข้อมูลแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ณ เดือน พฤศจิกายน ปี 2561 จำนวนความต้องการแรงงานประเภท อุตสาหกรรมการผลิต จำนวน 10,082 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท การขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 6,831 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน จำนวน 1,558 คน จำนวนความต้องการแรงงานประเภท ที่พักแรมแรมและบริการด้านอาหาร จำนวน 1,176 คน และจำนวนความต้องการแรงงานประเภท ก่อสร้าง จำนวน 904 คน