จำนวนผู้ประกันตน

Body: 

จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน ตุลาคม ปี 2560
ผู้ประกันตนมาตรา 33           จำนวน 10,695,748 คน 
ผู้ประกันตนมาตรา 39           จำนวน 1,365,339   คน  
และผู้ประกันตนมาตรา 40     จำนวน  2,394,054  คน              
             

แหล่งที่มาของข้อมูล : ตุลาคม ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน ตุลาคม ปี 2560 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,695,748 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,365,339 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,394,054 คน แหล่งที่มาของข้อมูล : ตุลาคม ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม