จำนวนผู้ประกันตน

Body: 

จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน สิงหาคม ปี 2560
ผู้ประกันตนมาตรา 33    จำนวน 10,692,454 คน 
ผู้ประกันตนมาตรา 39    จำนวน 1,264,263 คน  
และผู้ประกันตนมาตรา 40  จำนวน 2,345,470 คน                      

แหล่งที่มาของข้อมูล : สิงหาคม ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน สิงหาคม ปี 2560 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,692,454 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,264,263 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,345,470 คน แหล่งที่มาของข้อมูล : กรกฎาคม ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม