จำนวนผู้ประกันตน

Body: 

จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน พฤศจิกายน ปี 2560
ผู้ประกันตนมาตรา 33           จำนวน 10,781,241 คน 
ผู้ประกันตนมาตรา 39           จำนวน 1,369,083   คน  
และผู้ประกันตนมาตรา 40     จำนวน  2,414,358  คน              
             

แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤศจิกายน ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน พฤศจิกายน ปี 2560 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,781,241 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,369,083 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,414,358 คน แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤศจิกายน ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม