จำนวนผู้ประกันตน

Body: 

จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2561
ผู้ประกันตนมาตรา 33           จำนวน 11,365,815 คน 
ผู้ประกันตนมาตรา 39           จำนวน 1,434,656   คน  
และผู้ประกันตนมาตรา 40  จำนวน  2,536,085   คน

แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤษภาคม ปี 2561 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2561 ผู้ประกันตนมาตรา 33           จำนวน 11,365,815 คน  ผู้ประกันตนมาตรา 39           จำนวน 1,434,656   คน   และผู้ประกันตนมาตรา 40  จำนวน  2,536,085   คน แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤษภาคม ปี 2561 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม