จำนวนผู้ประกันตน

Body: 

จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือนมกราคม ปี 2562

ผู้ประกันตนมาตรา 33           จำนวน 11,444,401 คน 
ผู้ประกันตนมาตรา 39           จำนวน 1,573,453  คน  
และผู้ประกันตนมาตรา 40  จำนวน  2,877,831  คน

แหล่งที่มาของข้อมูล :  มกราคม ปี 2562 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือนมกราคม ปี 2562 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,444,401 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,573,453 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,877,831 คน