จำนวนผู้ประกันตน

Body: 

จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2561
ผู้ประกันตนมาตรา 33           จำนวน 11,568,401 คน 
ผู้ประกันตนมาตรา 39           จำนวน 1,550,753  คน  
และผู้ประกันตนมาตรา 40  จำนวน  2,791,382  คน

แหล่งที่มาของข้อมูล :  พฤศจิกายน ปี 2561 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,568,401 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,550,753 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,791,382 คน