จำนวนผู้ประกันตน

Body: 

จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน กันยายน ปี 2562

ผู้ประกันตนมาตรา 33           จำนวน 11,590,381 คน 
ผู้ประกันตนมาตรา 39           จำนวน 1,622,988  คน  
และผู้ประกันตนมาตรา 40      จำนวน  3,032,996  คน

แหล่งที่มาของข้อมูล :  กันยายน ปี 2562 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน กันยายน ปี 2562 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,590,381 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,622,988 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 3,032,996 คน