ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเวทีเสวนาสหภาพยุโรป-อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3
วันที่: November 29, 2019

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) เข้าร่วมเวทีเสวนาสหภาพยุโรป-อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว (ACMW) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนพัฒนาการการดำเนินงานขององค์กรเฉพาะสาขาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรปในประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ภาคธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและผละกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (นางพัฒนา พันธุฟัก) ได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของ ACMW ซึ่งเป็นองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาองค์กรหลักองค์กรเดียวที่ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิแรงงานต่างด้าว นับแต่เวทีเสวนาสหภาพยุโรป - อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2560 ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของ ACMW ร่วมกับองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในตอนท้ายที่ประชุมรับรองถ้อยแถลงร่วมเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรป - อาเซียน โดยจะส่งเสริมให้มีการประชุมในลักษณะดังกล่าว ตลอดจนการขยายความร่วมมือในมิติต่างๆ ต่อไปในอนาคต

---------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธุ์