รมว.แรงงาน ต้อนรับ ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย โอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีรวมทั้งปรึกษาหารือปัญหาแรงงานเพื่อความมั่นคงในการทำงาน
วันที่: September 11, 2019

  วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่ง รวมทั้งปรึกษาหารือปัญหาแรงงานเพื่อความมั่นคงในการทำงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน
         โดยประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยได้ขอให้กระทรวงแรงงานดำเนินการให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ตามมาตรา ๑๑/๑ อย่างเคร่งครัด ให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานมีแผนรองรับผลกระทบการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และที่เกี่ยวข้อง
          ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้รับทราบและจะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการและหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

---------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
11 กันยายน 2562