วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฎิบัิติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ ณ ศูนย์ฝึกอบรม Software park thialand ชั้น 3 ห้อง 302-304
ณ  ศูนย์ฝึกอบรม Software park thialand ชั้น 3 ห้อง 302-304
วันที่: August 7, 2019

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฎิบัิติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ

เริ่มจากวันที่  08 - 09 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 - 16:30 น.

ณ  ศูนย์ฝึกอบรม Software park thialand ชั้น 3 ห้อง 302-304