สภาพการจ้างที่เป็นธรรม

Body: 

อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.71 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.58 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8.42

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ไตรมาส 3 ปี 2560    

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 3 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.71 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.58 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8.42 แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2560