สภาพการจ้างที่เป็นธรรม

Body: 

อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 4 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.87 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 39.07 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 20.53

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ไตรมาส 4 ปี 2560    

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 4 ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.87 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 39.07 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 20.53 แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2560