สภาพการจ้างที่เป็นธรรม

Body: 

อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 1 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.59 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.07 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ -28.21

แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ไตรมาส 1 ปี 2561

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 1 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.59 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 4.07 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ -28.21 แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2561