หนังสือมาตราฐานข้อมูลปี 56

ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon 01 หน้าปก คำนำ3.49 MB
PDF icon 02 สารบัญ401.35 KB
PDF icon 03 มาตรฐานข้อมูลทั่วไป550.62 KB
PDF icon 04 มาตรฐานข้อมูลคน699.22 KB
PDF icon 05 มาตรฐานข้อมูลสถานประกอบการ531.15 KB
PDF icon 06 มาตรฐานข้อมูลสวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทน491.67 KB
PDF icon 07 ภาคผนวก ก คำนำหน้าชื่อ5.58 MB
PDF icon 08 ภาคผนวก ข สัญชาติ2.83 MB
PDF icon 09 ภาคผนวก ค จังหวัด อำเภอ ตำบล5.16 MB
PDF icon 10 ภาคผนวก ง ประเทศ4.97 MB
PDF icon 11 ภาคผนวก จ ระดับการศึกษาและวุฒิการศึกษา31.78 MB
PDF icon 12 ภาคผนวก ฉ สาเหตุการประสบอันตราย2.92 MB
PDF icon 13 ภาคผนวก ช อวัยวะที่ประสบอันตราย3.1 MB
PDF icon 14 ภาคผนวก ซ หลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน3.34 MB
PDF icon 15 ภาคผนวก ฌ สาขาอาชีพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ2.94 MB
PDF icon 16 ภาคผนวก ญ สาขาอาชีพการแข่งขันฝีมือแรงงาน2.94 MB
PDF icon 17 ภาคผนวก ฎ เขตรับผิดชอบ3.29 MB
PDF icon 18 ภาคผนวก ฏ เลขทะเบียนนิติบุคคล3.75 MB
PDF icon 19 ภาคผนวก ฐ รหัสหน่วยงาน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ8.49 MB
PDF icon 20 ภาคผนวก ฑ สภาพการจ้างและสิทธิประโยชน์3.74 MB
PDF icon 21 คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน4.27 MB
PDF icon 22 ตัวอย่างมาตรฐาน การนิยาม การตั้งชื่อ และการออกแบบโครงสร้าง XML ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร9.51 MB
PDF icon 23 ประวัติการดำเนินงาน2.8 MB