หม่อมเต่า’เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีออโตเมชั่น ผลิตหุ่นยนต์ ป้อนอีอีซี
วันที่: October 9, 2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ป้อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 10อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งโดยภาพรวมเป็นอุตสาหกรรมและบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

          ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล โดยการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในพื้นที่ EEC ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาของอุตสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงานในพื้นที่ และการขยายตัวด้านการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น

          “สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จะเป็นหน่วยงานที่สามารถพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และอำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมให้แก่นายจ้าง ผู้ประกอบการ และแรงงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สถาบันแห่งนี้เป็นความร่วมมือของทุภาคส่วนที่จะแสดงความพร้อมในด้านการยกระดับฝีมือแรงงาน รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต”รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

 

------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ

9 ตุลาคม 2562