หลักประกันที่ดี

Body: 
หลักประกันที่ดี ไตรมาส 4 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 38.43 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 1.37 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.61
 
แหล่งที่มาของข้อมูล :  สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ไตรมาส 4 ปี 2560
หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 
 
image_graph: 
เกริ่นนำ: 
หลักประกันที่ดี ไตรมาส 4 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 38.43 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 1.37 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.61