หลักประกันที่ดี

Body: 

หลักประกันที่ดี ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 37.91 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ -0.53 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -2.59

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :  สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ไตรมาส 2 ปี 2560

หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน

 

 

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
หลักประกันที่ดี ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 37.91 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ -0.53 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ -2.59