อัตราการบรรจุงาน

Body: 

อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 93.00  รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 90.65 ภาคใต้ ร้อยละ 84.23 กรุงเทพมหานคร  ร้อยละ  77.53 และ ภาคกลาง ร้อยละ 65.70   ตามลำดับ ขณะที่ภูมิภาคที่มีอัตราผู้สมัครงานต่อตำแหน่งงานว่างสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 73.10 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 61.50  ภาคใต้ ร้อยละ 51.60 ภาคกลาง ร้อยละ 30.86 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 23.73 ตามลำดับ และภูมิภาคที่มีอัตราการบรรจุงานต่อผู้สมัครสูงสุด คือ ภาคกลาง ร้อยละ 240.78  รองลงมา คือกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 240.69 ภาคใต้ ร้อยละ 159.82 ภาคเหนือ ร้อยละ 140.56  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 131.01 ตามลำดับ

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :  กรมการจัดหางาน  2 ปี 2560

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 93.00  รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 90.65 ภาคใต้ ร้อยละ 84.23 กรุงเทพมหานคร  ร้อยละ  77.53 และ ภาคกลาง ร้อยละ 65.70   ตามลำดับ แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการจัดหางาน ไตรมาส 2 ปี 2560