อาเซียนยกไทยนำด้าน Safety and Health
วันที่: September 6, 2017

           การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนพร้อมกับการประชุมวิชาการโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ASEAN OSHNET) ที่สิงคโปร์ เมื่อ 3 ก.ย. 60 นอกจากรัฐมนตรีแรงงานทั้ง 10 ประเทศแล้ว ยังมีผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ/ILO และประธานสมาคมประกันสังคมระหว่างประเทศ (ASSA) รวมทั้งผู้แทนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน

           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า ในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั้น พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางการสร้างความปลอดภัยและอาชีว อนามัย ของ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ที่ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และมาตรการเชิงป้องกันมากกว่าการฟื้นฟู ของ Mr. JOACHIM BREUER ประธานสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ASSA) พร้อมกับได้กล่าวว่า รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน สร้างการตระหนักรู้ในเรื่องป้องกันมากกว่าฟื้นฟู เยียวยา โดยจะเห็นว่าหลังจากให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 แล้ว รัฐบาลได้ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” 

            นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับ 10 หน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการ “Safety Thailand” สำหรับกระทรวงแรงงานเองมีหน่วยงานสำคัญในการปฏิบัติ คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับสิทธิคุ้มครองอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ในขณะเดียวกันได้จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน /สสปท. ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ทำหน้าที่ส่งเสริมทางวิชาการด้านความปลอดภัย นายอนันตชัยฯ ได้กล่าวต่อว่า จากถ้อยแถลงของ พลเอก ศิริชัยฯ ทำให้สมาชิกในอาเซียนเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการสร้างระบบและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ส่งผลให้มีผู้สนใจจำนวนมากไปเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของไทย ที่สิงคโปร์เชิญให้กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานเดียวของสมาชิกอาเซียนไปจัดแสดงในครั้งนี้

            สำหรับถ้อยแถลงที่รัฐมนตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ลงนามร่วมกันนั้น มีประเด็นสำคัญ คือ

            - มีความยินดีที่สมาชิกได้ริเริ่มและมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงด้านความปลอดภัย และพร้อมที่จะส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายของอาเซียนอย่างเข้มแข็ง (ASEAN OSHNET) 

            - มีความตระหนักว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานที่สร้างพลังในการสนับสนุนเป้าหมายของอาเซียนในการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

            - มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความปลอดภัย ในเชิงป้องกันมากกว่าการเยียวยา ฟื้นฟู ด้วยการสร้างการรับรู้ สนับสนุนให้องค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการปรับปรุงมาตรฐานและประสิทธิภาพของการทำงาน

            - เพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งองค์การระหว่างประเทศและ ASEAN+3 รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน

            อนึ่ง สำหรับบทบาทของไทยที่ได้รับมอบในการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศของ ASEAN OSHNET นั้น กำหนดจะจัดประชุมระดับผู้ปฏิบัติของสมาชิกอาเซียน เพื่อปรับปรุง พัฒนาตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ ASEAN  ในเร็วนี้

 

******************

 

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ - ข้อมูล/

6 กันยายน 2560