แรงงานสัมพันธ์ที่ดี

Body: 

แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 4 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 23.08 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 52.19 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 34.42 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 4 ปี 2560 อยู่ทีร้อยละ 11.34 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 228.69 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 46.89  อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 4 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 11.34 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 74.70 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.00

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : กุมภาพันธ์ 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 4 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 23.08 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 52.19 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 34.42 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 4 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 11.34 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 228.69 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 46.89 อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 4 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 11.34 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 74.70 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 20.00 แหล่งที่มาของข้อมูล : กุมภาพันธ์ 2561 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน