แรงงานสัมพันธ์ที่ดี

Body: 

แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 48.28 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 7.53 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.75 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ 3.45 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 56.44 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 74.84  อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 3 ปี 2560 ที่ 44.83 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 1.31 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 60.11

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤศจิกายน 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 48.28 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 7.53 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ15.75 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ที่ 3.45 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 56.44 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 74.84 อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 3 ปี 2560 ที่ 44.83 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 1.31 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 60.11 แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤศจิกายน 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน