แรงงานสัมพันธ์ที่ดี

Body: 

แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 40.00 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ -26.15 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.48 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ 0.00 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 100.00 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 100.00  อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 2 ปี 2560 ที่ 40.00 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ -64.00 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.77

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : สิงหาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 40.00 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ -26.15 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.48 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ 0.00 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 100.00 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 100.00 อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 2 ปี 2560 ที่ 40.00 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ -64.00 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 5.77 แหล่งที่มาของข้อมูล : สิงหาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน