แรงงานสัมพันธ์ที่ดี

Body: 

แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 34.21 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 48.22 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.12 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7.89 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ -30.42 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ -27.21  อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 26.32 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 132.09 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.15

แหล่งที่มาของข้อมูล :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 34.21 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 48.22 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.12 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 7.89 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ -30.42 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ -27.21 อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 26.32 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 132.09 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 16.15