โครงสร้างประชากร

Body: 

ข้อมูลกำลังแรงงานเป็นข้อมูลจากผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ15 ปีขึ้นไปจำนวน 56.54 ล้านคน จำแนกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.42 ล้านคน อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด ได้แก่ ผู้มีงานทำ 37.78  ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.38 ล้านคน และผู้รอฤดูกาล 0.26 ล้านคน ขณะที่ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวน 18.12 ล้านคน จำแนกเป็นผู้ทำงานบ้าน 5.33 ล้านคน เรียนหนังสือ 4.34 ล้านคน เด็ก คนชราและคนที่ไม่สามารถทำงานได้มี 6.61 ล้านคน และอื่น ๆ 1.83 ล้านคน

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ไตรมาส 2 ปี 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (LFS) (รายไตรมาส)

image_graph: 
เกริ่นนำ: 
กำลังแรงงาน ข้อมูลกำลังแรงงานเป็นข้อมูลจากผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 56.54 ล้านคน จำแนกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.42 ล้านคน และจำแนกเป็นผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 18.12 ล้านคน