“บิ๊กอู๋” ย้ำ แรงงานนอกระบบสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้น
วันที่: October 12, 2018

        วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "งานที่มีคุณค่า กับการพัฒนาแรงงานนอกระบบ" ร่วมกับ นายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr.Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประธานสมาพันธ์แรงงานนอกระบบ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้แทนแรงงานนอกระบบ จำนวนกว่า ๑๖๕ คน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การประชุม รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

          พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบเป็นอย่างมาก เห็นได้จากนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับแรงงานนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบขึ้นใหม่ในกระทรวงแรงงาน เพื่อดูแลแรงงานนอกระบบโดยตรง และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เนื่องจากรัฐบาลตระหนักดีว่าแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ อาทิ ผู้รับงานไปทำที่บ้าน หาบเร่/แผงลอย ผู้ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลูกจ้างทำงานบ้าน รวมทั้งแรงงานในภาคเกษตร ล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากแรงงานนอกระบบมีความหลากหลายและมีจำนวนมากกว่า ๒๔ ล้านคน ย่อมต้องมีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางานอาชีพอย่างแน่นอน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และจะทำต่อไปจนกว่าพี่น้องแรงงานจะมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้พอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างทั่วถึง สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย

 “การสัมมนาในวันนี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นโอกาสที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแรงงานนอกระบบ เพื่อรณรงค์ให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนากฎหมาย นโยบาย มาตรการ รวมถึงแนวปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

 

+++++++++++++++++++++++

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา  เนาวรังษี – ข่าว

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑