3-4 สิงหาคม 2560 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
วันที่: July 27, 2017