9-10 สิงหาคม 2560 อบรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ(BI Admin)
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15   อาคารกระทรวงแรงงาน (15 ชั้น) ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
วันที่: July 27, 2017