ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน
วันที่: November 23, 2018

         วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น ๑๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์