รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะหารือ การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยในประเทศไทย
วันที่: November 23, 2018

        นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงานได้จัดให้มีโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” โดยมีกิจกรรมการประกวดสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒,๐๕๔ แห่ง จำนวนนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ๑,๒๓๙,๒๙๒ คน
         พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า จากการหารือในวันนี้ กระทรวงแรงงานจะได้มีความร่วมมือและนำแนวทางการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานสร้างต้นแบบเพื่อใช้ในการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตั้งแต่ระดับสถานศึกษารวมทั้ง รวมถึงพัฒนางานด้านความปลอดภัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไป

----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - ข้อมูล/
22 พฤศจิกายน 2561