กฏหมายแรงงาน

1. กฏหมายด้านการจัดหางาน/กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      - พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
      - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ปรับปรุง)
      - พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
     
2. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน/กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      -พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
 
3. กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ/กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑
      -พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
      -พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
      -พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
 
4. กฏหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม/กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
      -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
      -พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และการพัฒนากฎหมายอิเล็กทรอนิก
      -พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537