คู่มือการใช้งานระบบ

AttachmentSize
PDF icon คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และปฏิบัติงาน ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ สำหรับเจ้าหน้าที่2.98 MB
PDF icon คู่มือระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Base Map Service) สำหรับผู้ดูแลระบบ2.36 MB
PDF icon คู่มือการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการจัดทำรายงาน (Pivot Table)1.08 MB
PDF icon คู่มือระบบ E Learning สำหรับผู้ใช้งาน1.5 MB
PDF icon คู่มือระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Base Map Service) สำหรับผู้ใช้งาน 2.36 MB
PDF icon คู่มือระบบบริหารการประชุม (Meeting Management System) สำหรับผู้ใช้งาน 3.38 MB
PDF icon คู่มือระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ สำหรับผู้ใช้งาน2.42 MB
PDF icon คู่มือระบบบริหารจัดการเอกสาร สำหรับผู้ใช้งาน2.38 MB