ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5)

รายการเอกสาร ขนาด
pdf_prakadprice_5_for18may2016_001.pdf 315.33 kB
คำอธิบาย:

คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๑๙  ได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม ๒๐ สาขาอาชีพ  โดยคณะกรรมการค่าจ้างได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล์ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวม ๒๐ สาขาอาชีพ เพื่อให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ คณะกรรมการค่าจ้างจึงขอชี้แจงให้ทราบทั่วกัน