• บริการ
   
   
   
  บริการ -ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน -เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ -ระบบสืบค้นข้อมูลด้านแรงงาน
 • จำนวนผู้ประกันตน
  จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,509,866 คน
  ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,302,331 คน
  และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,258,760 คน

  แหล่งที่มาของข้อมูล : กุมภาพันธ์ ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม
 • จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา
  จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 932 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 559 คน ระดับปริญญาตรี 164 คน ระดับปวส. 106 คน ระดับปวช. 74 คน ระดับอนุปริญญา 11 คน ไม่จำกัดวุฒิ 9 คน ระดับปวท. 6 คน และฝึกอาชีพระยะสั้น (คอมพิวเตอร์) 1 คน ตามลำดับ

  แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน
 • จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา
  จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 10,728 คน รองลงคือระดับปวช. 5,552 คน ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,515 คน ระดับปวส. 5,048 คน ระดับปริญญาตรี 4,729 คน ระดับอนุปริญญา 2,463 คน ระดับปริญญาโท 249 คน และระดับปริญญาเอก 5 คน ตามลำดับ

  แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
 • จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
  จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก เดือน กมุภาพันธ์ ปี 2560 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 14,302 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 8,477 คน ประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2,099 คน ประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนุบสนุน 2,093 คน และข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 880 คน ตามลำดับ

  แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
 • ศักยภาพแรงงาน
  อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานคิดเป็นร้อยละ 43.05 ลดลงจากไตรมาส ที่แล้วที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 23.98 และลดลงจากไตรมาส เดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 49.20  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • อัตราการบรรจุงาน
  อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 93.59 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 91.78 ภาคใต้ ร้อยละ 83.14 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 74.85และภาคกลาง ร้อยละ 69.44 ตามลำดับ

  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการจัดหางาน
  ไตรมาส 1 ปี 2560
 • อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
  อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.82 เมื่อพิจารณาการทํางานของแรงงานต่างด้าวฝีมือโดยพิจารณาจากอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวฝีมือต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.38 ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อย และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ต่อจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 6.36

  แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน ไตรมาส 3 ปี 2559 หมายเหตุ : 1. ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน 2. ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 รวมยอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
 • หลักประกันที่ดี
  อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตาม มาตรา 33 , 39 และ 40 ต่อจำนวนผู้มีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 37.51 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 5.99 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ -4.37  แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 4 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • สภาพการจ้างที่เป็นธรรม
  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 3 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.13 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 33.96 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ -54.96
  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  ไตรมาส 3 ปี 2559
 • แรงงานสัมพันธ์ที่ดี
  แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 3 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 47.22 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 7.33 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.23 อัตราการเกิดข้อขัดแย้ง ของไตรมาส 3 ปี 2559 อยู่ที่ 40.74 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 5.84 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 90.10  แหล่งที่มาของข้อมูล : 30 พฤศจิกายน 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • โครงสร้างประชากร
  กำลังแรงงาน ข้อมูลกำลังแรงงานเป็นข้อมูลจากผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 55.74 ล้านคน จำแนกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 37.91 ล้านคน อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานร้อยละ 68.01 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด

  แหล่งที่มาของข้อมูล : ไตรมาส 4 ปี 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (LFS) (รายไตรมาส)