• บริการ
   
   
   
  บริการ -ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน -เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ -ระบบสืบค้นข้อมูลด้านแรงงาน
 • จำนวนผู้ประกันตน
  จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน เมษายน ปี 2560 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,542,660 คน ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,310,286 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,265,809 คน แหล่งที่มาของข้อมูล : เมษายน ปี 2560 กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม
 • จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา
  จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 932 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 559 คน ระดับปริญญาตรี 164 คน ระดับปวส. 106 คน ระดับปวช. 74 คน ระดับอนุปริญญา 11 คน ไม่จำกัดวุฒิ 9 คน ระดับปวท. 6 คน และฝึกอาชีพระยะสั้น (คอมพิวเตอร์) 1 คน ตามลำดับ

  แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน
 • จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา
  จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา เดือน เมษายน ปี 2560 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 10,933 คน รองลงคือระดับปวส. 5,544 คน ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,177 คน ระดับปริญญาตรี 4,621 คน ระดับปวช. 4,522 คน ระดับอนุปริญญา 3,316 คน ระดับปริญญาโท 66 คน และระดับปริญญาเอก 12 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
 • จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
  จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก เดือน เมษายน ปี 2560 พบว่า ประเภทอุตสาหกรรมการผลิตมีจำนวนมากที่สุด 17,135 คน รองลงคือประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 7,506 คน ประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 1,503 คน ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 1,492 คน และประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนุบสนุน 1,185 คน ตามลำดับ แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
 • ศักยภาพแรงงาน
  อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานคิดเป็นร้อยละ 43.05 ลดลงจากไตรมาส ที่แล้วที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 23.98 และลดลงจากไตรมาส เดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 49.20  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • อัตราการบรรจุงาน
  อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 90.49 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 81.65 ภาคใต้ ร้อยละ81.10 ภาคกลาง ร้อยละ 66.69 และ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 55.70 ตามลำดับ แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการจัดหางาน ไตรมาส 1 ปี 2560
 • อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
  อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.82 เมื่อพิจารณาการทํางานของแรงงานต่างด้าวฝีมือโดยพิจารณาจากอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวฝีมือต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 0.38 ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อย และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ต่อจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 6.36

  แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน ไตรมาส 3 ปี 2559 หมายเหตุ : 1. ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน 2. ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 รวมยอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
 • หลักประกันที่ดี
  อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตาม มาตรา 33 , 39 และ 40 ต่อจำนวนผู้มีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 37.51 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 5.99 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ -4.37  แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 4 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • สภาพการจ้างที่เป็นธรรม
  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 4 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.70 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ -83.87 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ -9.61 แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2559
 • แรงงานสัมพันธ์ที่ดี
  แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 17.17 อัตราเปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 58.83 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.09 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที่ 7.72 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 66.25 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 36.78 อัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ 9.45 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 43.69 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.56 แหล่งที่มาของข้อมูล : พฤษภาคม 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • โครงสร้างประชากร
  กำลังแรงงาน ข้อมูลกำลังแรงงานเป็นข้อมูลจากผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 55.74 ล้านคน จำแนกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 37.91 ล้านคน อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานร้อยละ 68.01 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด

  แหล่งที่มาของข้อมูล : ไตรมาส 4 ปี 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (LFS) (รายไตรมาส)