• บริการ
   
   
   
  บริการ -ข้อมูลสถิติด้านแรงงาน -เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ -ระบบสืบค้นข้อมูลด้านแรงงาน
 • จำนวนผู้ประกันตน
  จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน สิงหาคม ปี 2559
  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,385,238 คน
  ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,255,610 คน
  และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,219,641 คน

  แหล่งที่มาของข้อมูล : กองวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานประกันสังคม

 • จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา
  จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 932 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 559 คน ระดับปริญญาตรี 164 คน ระดับปวส. 106 คน ระดับปวช. 74 คน ระดับอนุปริญญา 11 คน ไม่จำกัดวุฒิ 9 คน ระดับปวท. 6 คน และฝึกอาชีพระยะสั้น (คอมพิวเตอร์) 1 คน ตามลำดับ

  แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน
 • จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามความพิการและเพศ
  จำนวนคนพิการที่ได้รับการบรรจุงานจำแนกตามความพิการและเพศ พบว่า การเคลื่อนไหวมีจำนวนมากที่สุด (เพศชาย 541 คน เพศหญิง 267 คน) รองลงคือพิการซ้ำซ้อน (เพศชาย 296 คน เพศหญิง 231 คน) การได้ยิน (เพศชาย 168 คน เพศหญิง 205 คน) การมองเห็น (เพศชาย 55 คน เพศหญิง 32 คน) สติปัญญา (เพศชาย 21 คน เพศหญิง 15 คน) และจิตใจ (เพศชาย 21 คน เพศหญิง 10 คน) ตามลำดับ

  แหล่งที่มา : กรมการจัดหางาน
 • จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา
  จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามระดับการศึกษา เดือน สิงหาคม ปี 2559 พบว่า ระดับมัธยมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 10,458 คน รองลงคือระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 5,631 คน ระดับปวส. 5,078 คน ระดับปวช. 4,938 คน ระดับปริญญาตรี 4,138 คน ระดับอนุปริญญา 2,589 คน ระดับปริญญาโท 127 คน และระดับปริญญาเอก 17 คน ตามลำดับ

  แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
 • จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก
  จำนวนความต้องการแรงงานจำแนกประเภทตามอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก เดือน สิงหาคม ปี 2559 พบว่า ประเภทการก่อสร้างมีจำนวนมากที่สุด 13,332 คน รองลงคือประเภทที่พักแรมและบริการด้านแรงงาน 8,486 คน ประเภทการขายส่ง การขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 2,350 คน ประเภทกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 1,434 คน และประเภทอุตสาหกรรมการผลิต 1,055 คน ตามลำดับ

  แหล่งที่มา : กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
 • ศักยภาพแรงงาน
  อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานคิดเป็นร้อยละ 56.63 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส ที่แล้วที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 89.65 และลดลงจากไตรมาส เดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 19.74  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • อัตราการบรรจุงาน
  อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 95.35 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 93.50 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 85.29 ภาคใต้ ร้อยละ85.08 และภาคกลาง ร้อยละ 69.72 ตามลำดับ

  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการจัดหางาน
  ไตรมาส 3 ปี 2559
 • อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
  อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.04 เมื่อพิจารณาการทํางานของแรงงานต่างด้าวฝีมือโดยพิจารณาจากอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวฝีมือต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 6.57ซึ่งสูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อย

  แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน ไตรมาส 2 ปี 2559 หมายเหตุ : 1. ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน 2. ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2557 รวมยอดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตาม
 • หลักประกันที่ดี
  อัตราแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนคิดจากจำนวนผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมตาม มาตรา 33 , 39 และ 40 ต่อจำนวนผู้มีงานทำของสำนักงานสถิติแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ 36.95 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 1.09 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 0.29  แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 2 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • สภาพการจ้างที่เป็นธรรม
  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 2 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.41 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 16.05 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 97.76
  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  ไตรมาส 2 ปี 2559
 • แรงงานสัมพันธ์ที่ดี
  แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 50 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 44.91 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.83 อัตราการเกิดข้อพิพาท ของไตรมาส 2 ปี 2559 อยู่ที่ 5.17 ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 36.82 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 37.413  แหล่งที่มาของข้อมูล : 21 กันยายน 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน