• จำนวนผู้ประกันตน
  จำนวนผู้ประกันตน ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2559
  ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 10,347,954 คน
  ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,225,267 คน
  และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 2,199,354 คน

  แหล่งที่มาของข้อมูล : กองวิจัยและพัฒนา
  สำนักงานประกันสังคม

 • อัตราการว่างงาน
  อัตราการว่างงาน คิดจากจำนวนผู้ว่างงานต่อกำลังแรงงานอยู่ที่ร้อยละ 0.97 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 21.25 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มี อัตราการว่างงานร้อยละ 3.19 สำหรับอัตราการว่างงานจำแนกตามเพศพบว่า เพศชายอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง กล่าวคือ อัตราการว่างงานเพศชายอยู่ที่ร้อยละ 1.02 อัตราการว่างงานเพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ 0.89  แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 1 ปี 2559
 • อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (Part-Time workers) และอัตราการทำงานต่ำกว่าระดับ (Time-related underemployment)
  อัตราการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (Part-time Worker Rate) เป็นเครื่องมือชี้วัดความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมภาคบริการ คิดจากจำนวนผู้มีชั่วโมงทำงานน้อยกว่า 35 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นงานภาคบริการ อยู่ที่ร้อยละ 22.60 คือผู้มีงานทำทุก 100 คนเป็นผู้ทำงานไม่เต็มเวลา 22-23 คน


  แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  ไตรมาส 1 ปี 2559
 • ศักยภาพแรงงาน
  อัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานคิดเป็นร้อยละ 29.86 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส ที่แล้วที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 482.07 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส เดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงานร้อยละ 12.64  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • อัตราการบรรจุงาน
  อัตราการบรรจุงานต่อตำแหน่งงานว่างสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 93.00 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 90.65 ภาคใต้ ร้อยละ 84.23 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 77.53 และภาคกลาง ร้อยละ 65.70 ตามลำดับ ขณะที่ภูมิภาคที่มีอัตราผู้สมัครงานต่อตำแหน่งงานว่างสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 188.01 รองลงมา คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 120.80 กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 114.44 ภาคใต้ ร้อยละ 91.36 และภาคกลาง ร้อยละ 89.26 ตามลำดับ

  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการจัดหางาน
  ไตรมาส 2 ปี 2559
 • อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว
  อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.69 (หมายถึง ผู้มีงานทําทุกๆ 100 คน มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวน 6 – 7 คน) เมื่อพิจารณาการทํางานของแรงงานต่างด้าวฝีมือโดยพิจารณาจากอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวฝีมือต่อจํานวนผู้มีงานทําทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 0.39 ซึ่งสูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้วเล็กน้อย


  แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมการจัดหางาน
  ไตรมาส 1 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • หลักประกันที่ดี
  อัตราแรงงานที่เปนผูประกันตนคิดจากจํานวนผูประกันตนของกองทุนประกันสังคมตาม มาตรา 33 , 39 และ 40 ตอจํานวนผูมีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติคิดเปนรอยละ 36.55 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ 1.70 เปลี่ยนแปลงลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว รอยละ -0.05  แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส 1 ปี 2559
  หมายเหตุ : ประมวลผลข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการแรงงาน
 • สภาพการจ้างที่เป็นธรรม
  อัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไตรมาส 2 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 4.41 โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 16.05 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 97.76
  แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  ไตรมาส 2 ปี 2559
 • แรงงานสัมพันธ์ที่ดี
  แรงงานสัมพันธ์ที่ดี อัตราการเกิดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ไตรมาส 1 ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 42.86 อัตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนร้อยละ 41.85 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 33.34 และอัตราการเกิดข้อขัดแย้งของไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 33.33 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 55.14 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 45.12  แหล่งที่มาของข้อมูล : 2 มีนาคม 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • การเกิดวิกฤติการจ้างงานข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในอีก 12 เดือนข้างหน้าตั้งแต่ (ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2559) อยู่ในภาวะปกติโดยดัชนีผสม 13 ตัว ที่ส่งสัญญาณเตือน 1 ตัว คือ มูลคาการสงออกชะลอตัวลงต่ำกวาคาอางอิง (%YoY : -9.34%)
  แหล่งที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • การเกิดวิกฤติการจ้างงาน (ม.33)
  โอกาสการเกิดวิกฤตการจ้างงานในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 3.10% การขยายตัวลดลงจากเดือนกอนหนาเล็กนอย มีสัญญาณบงชี้จากระบบเตือนภัยวาแนวโนมการจางงานในอีก 12 เดือนขางหนายังคงสภาพปกติสําหรับแนวโนมการวางงาน ยังคงมีภาวะปกติเชนเดียวกัน ในสวนแนวโนมการเลิก จ้างอยูในสถานะปกติจากที่มีการสงสัญญาณเตือนการเลิกจางตอเนื่องมา 9 เดือน จากสัญญาณเตือนของระบบเตือนภัยดานแรงงาน


  ที่มา : สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • อัตราการว่างงานของเยาวชน
  จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ 1/2559 มีจำนวนผู้ว่างงานที่เป็นเยาวชน อายุระหว่าง 15-24 ปี มี 0.19 ล้านคน และกำลังแรงงานที่เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปีมี 4.08 ล้านคน คิดเป็นอัตราว่างงานของเยาวชน ร้อยละ 4.58 เมื่อเทียบไตรมาสที่ 1/2558 อัตราการว่างงานของเยาวชนเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 6.51


  แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  ไตรมาส 1 ปี 2559
  หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (LFS) (รายไตรมาส และรายปี)
 • จำนวนกำลังแรงงาน จำแนกตามภาคและเพศ
  จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ในไตรมาสที่ 1/2559 จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 55.47 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.31 ล้านคน โดยจำแนกตามภาคและเพศ พบว่า กำลังแรงงานในภาคกลางมีจำนวนมากที่สุดคือร้อยละ 30.74 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 25.03 ภาคเหนือร้อยละ 16.88 ตามลำดับ

  แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  ไตรมาส 1 ปี 2559
  หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (LFS) (รายไตรมาส และรายปี)
 • จำนวนกำลังแรงงาน จำแนกตามช่วงอายุและเพศ
  จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1/2559 จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 55.47 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.31 ล้านคน โดยจำแนกตามช่วงอายุและเพศ พบว่า กำลังแรงงานอายุ 40-49 ปี มีจำนวนมากที่สุดกว่าช่วงอายุอื่นๆ คือร้อยละ 24.98 รองลงมาคือช่วงอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 19.97 ช่วงอายุ 35-39 ปี ตามลำดับ

  แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  ไตรมาส 1 ปี 2559
  หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ได้จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (LFS) (รายไตรมาส และรายปี)